Szövetségi hírek, események

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró SzövetségKöszöntjük a névnapjukat ünneplőket:Partnereink:
Magyar Természetjáró Szövetség

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviselete

B.-A.-Z. Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Miskolc Városi Diáksport Szövetség

Polgárőrség Miskolc-Diósgyőr

Eddigi letöltés: 3950
Támogatóink:A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség Alapszabálya
A 2023. szeptember 01-i közgyűlés módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szöveg.
A változások a szövegben kiemelve jelennek meg.


1. § Általános rendelkezések
(1) A Szövetség neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség (a továbbiakban Szövetség)
A Szövetség rövidített neve: BAZMTSZ
(2) A Szövetség székhelye: 3527 Miskolc, Selyemrét u. 30. fsz. 2.
(3) Működési területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye.
(4) A Szövetség jellege: Közhasznú.
(5) Jelvénye: nyújtott ellipszis alakú, melynek belsejében jobb oldalt elől két szál encián virág, hátul hegyvonulattal, melyre a napsugarak vetődnek. Az alsó részén elől középen "B.-A.-Z. MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG" felirat. A napsugarak aranysárgák, a hegyek zöld tónusúak, az enciánkék virág levelei sötétzöldek, a felirat piros.
(6) Pecsétje: a jelvénnyel megegyező.
(7) Alapításának éve: 1991.
(8) A Szövetség képviselői, képviseleti jogcímük, képviseleti joguk gyakorlásának módja, terjedelme: a./ Név: Török István Képviselet jogcíme: elnök A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló terjedelme: általános b./ Név: Sasvári Gyula Képviselet jogcíme: alelnök A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló terjedelme: általános

2.§ A Szövetség önálló jogi személy
(1) Működését a hatályos Ectv., Ptk. és jelen Alapszabály alapján fejti ki.
(2) Működése során az 1892-ben Miskolci Atlétikai Kör Turista Osztálya néven alakult első állandó és szervezett tevékenységet kifejtő természetjáró egyesület szellemi örökösének tekinti magát.
(3) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól és szervezetektől független, részükre anyagi támogatást nem nyújtó, politikailag és ideológiailag semleges, saját évszázados hagyományú turista értékei alapján és ezek szellemében működő társadalmi szervezet, mely minden bevételét a természetbarát mozgalom és a természetvédelem céljaira fordítja.
(4) Országgyűlési képviselőt, megyei önkormányzati jelöltet nem állít, és nem támogat.
(5) A Szövetség, mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
(6) Együttműködik és támogatja a határon túli magyarság természetjáróit. Mindenben tagszervezeteinek, a szervezett természetjáróknak az érdekeit képviseli és szolgálja.

3.§ A Szövetség működése felett az ügyészség - az Ectv.-ben, valamint a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel - az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol.

4. § A Szövetség szakosztályai
- gyalogtúra
- kerékpáros túra
- vízitúra
- sítúra
- hegymászás, magashegyi túra
- barlangtúra
- polgári természetőr szolgálat
- autós túra

5. § A Szövetség célja
(1) Az érdeklődés felkeltése a természetjárás iránt.
(2) A természetjáró tevékenység elősegítése.

6.§ A Szövetség közhasznú tevékenységei
A Szövetség az alábbi közhasznú tevékenységeket - a közfeladatot előíró jogszabályi helyek feltüntetésével, hivatkozásával - végzi:
(1) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. A közfeladatot előíró jogszabályi hely: 2011. évi CLXXXIX. (Önkormányzati) törvény 13. § (1) 4, 5, valamint az 1997. évi CLIV. (Egészségügyről szóló) törvény 35. § (1), (2)
(2) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A közfeladatot előíró jogszabályi hely: 2011. évi CXC. (Köznevelési) törvény 2. § (1), valamint a 2011. évi CLXXXIX. (Önkormányzati) törvény 13. § (1) 6, 7, 15
(3) környezet-, és természetvédelem. A közfeladatot előíró jogszabályi hely: 2011. évi CLXXXIX. (Önkormányzati) törvény 13. § (1) 11
(4) állatvédelem. A közfeladatot előíró jogszabályi hely: 1998. évi XXVIII. (Az állatok védelméről és kíméletéről szóló) törvény 43/A §
(5) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. A közfeladatot előíró jogszabályi hely: 2011. évi CLXXXIX. (Önkormányzati) törvény 13. § (1) 15

7.§ A Szövetség feladatai
(1) Általános feladatok
a./ A Szövetség működési területén segíti, koordinálja, irányítja, szervezi és ellenőrzi a természetjárást és népszerűsíti azt.
b./ Szervezi az élő és élettelen természeti értékek védelmét.
c./ Segíti, védi a sportág erkölcsi, jogi, anyagi és szakmai érdekeit.
d./ Ápolja a sportág azonos szintű nemzetközi és hazai kapcsolatait.
e./ Ápolja a természetbarát múlt haladó hagyományait.

(2) Irányítási és ellenőrzési feladatok
a./ A természetjárás népszerűsítése és gyakorlásának elősegítése, a fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és megvalósítása.
b./ Az oktatási-, minősítési-, verseny- és egyéb szükséges szabályzatok végrehajtásának biztosítása, illetve ellenőrzése.
c./ A természetjárásban érdekelt szervezetek tevékenységének összehangolása.
d./ A Szövetség fegyelmi szabályzatában meghatározott fegyelmi jogkör gyakorlása.

(3) Szakmai feladatok
a./ A területi, hazai és nemzetközi eseménynaptár elkészítése, illetve ezek elkészítésében való részvétel, az események meghirdetése, megrendezése. Túrák, versenyek, találkozók szervezése, megrendezése, részvétel más természetjáró szervezetek programjain.
b./ Az ifjúsági- és diák korosztály természetjáró tevékenységének, versenyeinek szervezése és támogatása.
c./ Tanfolyami oktatás, szakmai képzés és továbbképzés irányítása, feltételeinek megteremtése.
d./ Ágazatonként a turista úthálózat nyomvonalainak kijelölése, karbantartása, módosítása, illetve jóváhagyása. A szükséges turisztikai térképek, térképmódosítások, szakirodalom lektorálása.
e./ Turisztikai térképek, szakirodalom, turistakalauzok létrehozása, kiadása, forgalmazása.
f./ Turisztikai szálláshelyhálózat (turistaházak, kulcsosházak, kempingek) üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése.
g./ Támogatja és gyakorlati tevékenységével hozzájárul a természeti értékek védelméhez, a környezetvédelmi feladatok megvalósításához.

(4) Szervezési és gazdálkodási feladatok
a./ Természetbarát, természetjáró egyesületek, szakosztályok, diák túrakörök és gyermektúra szakkörök, valamint az egyéb természetjáró szervezetek érdekeinek képviselete az állami és társadalmi szervek előtt.
b./ Felvilágosítás, állásfoglalás és véleménynyilvánítás a természetjárás kérdéseiben.
c./ A Szövetség tagszervezeteinek központi nyilvántartása.
d./ A természetjárók minősítésével kapcsolatos feladatok ellátása.
e./ A sajtó és a tömegkommunikációs szervek rendszeres tájékoztatása a Szövetség belső életéről. A természetjárás népszerűsítését szolgáló propaganda tevékenység szervezése.
f./ A Szövetség belső információrendszerének kialakítása, a szövetségi tevékenység nyitottságának biztosítása.
g./ A Szövetség gazdálkodási szabályzata alapján az anyagi keretek gazdaságos felhasználása.
h./ Jogi, gazdasági és sportszakmai tanácsadás valamennyi természetbarát szervezet részére.
i./ Mindazon szakmai ügyek intézése, amelyek nem tartoznak más szerv hatáskörébe.

(5) Egyéb feladatok és jogosítványok
a./Feladatainak megvalósítása érdekében a Szövetség anyagi eszközeivel a jogszabályok keretei között szabadon gazdálkodhat.
b./A Szövetség együttműködik a Magyar Természetbarát Szövetséggel, a megyei sport-, és diáksport szervezetekkel, a természetjárást és természetvédelmet folytató állami és társadalmi szervekkel, valamint a tömegtájékoztatás és a közbiztonság szerveivel.

8.§ A Szövetség tagsága
(1)A Szövetség tagjai lehetnek:
 • rendes tagok,

 • pártoló tagok,

 • tiszteletbeli elnök, tag.


 • 9.§ A Szövetség rendes tagjai, tagsági viszonyuk keletkezése és megszűnése
  (1) A Szövetség rendes tagjai lehetnek a természetjárás különböző szakágaiban tevékenységet folytató társadalmi szervezetek, szakosztályok, ifjúsági- és diáksport egyesületek, továbbá a természetjárással rokon jellegű tevékenységet folytató egyéb szervezetek, amelyek természetjáró tevékenységet is folytatnak és működésük nem áll ellentétben a Szövetség alapszabályával, továbbá megfelel az Ectv. 4.§ (3) bekezdésében a Szövetség tagjával szemben előírt feltételeknek.
  (2) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.
  (3) A Szövetségbe bármely szervezet kérheti felvételét. A felvételről a kérelem benyújtását követően az Elnökség dönt, és a tagdíj megfizetésével egyidejűleg lép életbe.
  (4) A Szövetségi tagság megszűnik a szervezet megszűnésével, kilépésével, továbbá a tagnyilvántartásból való törléssel.
  (5) A Szövetségből történő kilépést a kilépő tag írásban a Szövetség elnökségének köteles benyújtatni. A tag kilépése, a kilépő tag által benyújtott - kilépést közlő - írásbeli dokumentum Szövetség által történő átvételétől hatályosul
  (6) Tagot a tagnyilvántartásból a Szövetség tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni, ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. A tagdíjhátralék megfizetésére történő felhívásban az elnökség nem szabhat meg 30 napnál rövidebb határidőt. A felhívásban a tagot figyelmeztetni kell arra, hogy a tagdíj hátralék rendezésének elmulasztása a tagságának törlését, a tagsági viszonyának megszűnését eredményezi. Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot a Szövetség tagjai közül törlik, tagsága a Szövetségben megszűnik. Az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal.

  10.§ A Szövetség pártoló tagjai, tagsági viszonyuk keletkezése és megszűnése
  (1) A Szövetség pártoló tagja lehet az a természetes-, vagy jogi személy, aki a Szövetség alapszabályát elfogadja, a célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja.
  (2) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.
  (3) A Szövetségbe bármely természetes vagy jogi személy kérheti felvételét. A felvételről a kérelem benyújtását követően az Elnökség dönt, és a vállalt hozzájárulás megfizetésével egyidejűleg lép életbe.
  (4) A természetes személy pártoló tagsága megszűnik kilépéssel, elhalálozással, illetve a pártolói tagdíj nemfizetésével.
  (5) A jogi személy pártoló tagsága megszűnik a szervezet megszűnésével, kilépésével, illetve a vállalt hozzájárulás nemfizetésével.
  (6) A pártoló tag Szövetségből történő kilépését a kilépő tag írásban a Szövetség elnökségének köteles benyújtatni. A tag kilépése, a kilépő tag által benyújtott - kilépést közlő - írásbeli dokumentum Szövetség által történő átvételétől hatályosul.

  11. § A Szövetség tiszteletbeli elnöke, tagja
  (1) A Szövetség tiszteletbeli elnökének, tagjának a közgyűlés által az a személy választható, aki kimagasló tevékenységével huzamosabb időn keresztül jelentős mértékben hozzájárult B.-A-Z. megye természetjárásának eredményeihez, állami és társadalmi tekintélyének növeléséhez.
  (2) A tiszteletbeli elnök és tag esetében a tagi cím megszűnhet:
 • lemondással,

 • elhalálozással,

 • közgyűlés általi visszahívással.

 • (3) A tiszteletbeli elnök és tag lemondás útján úgy szüntetheti meg a tagságát, hogy az írásbeli lemondó nyilatkozatát a Szövetség elnökségének benyújtja. A tiszteletbeli elnöki és tagi címről történő lemondás a tag által benyújtott lemondó nyilatkozat Szövetség által történő átvételétől hatályosul.
  (4) A tiszteletbeli elnök és tag közgyűlés általi visszahívására akkor kerülhet sor, ha a tiszteletbeli elnök és tag megszegi az Alapszabály 14. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeit, illetve ha a Szövetség céljait és érdekeit sérti.

  12. § A rendes tagok jogai és kötelezettségei
  (1) A Szövetség rendes tagjának jogai
  a./ Részt vehet a Szövetség rendezvényein.
  b./ Képviselője útján részt vehet a szövetségi közgyűlés határozatainak meghozatalában.
  c./ Igényelheti a Szövetség szakembereinek segítségét. Részesülhet a Szövetség által adott kedvezményekből.
  d./ Tagja / képviselője választhat és választható a Szövetség szerveibe.
  e./ Észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint a szerveinek működésével kapcsolatban.
  f./ Ajánlatot tehet a Szövetséget, valamint a Szövetség szerveit és a természetjárást érintő kérdések megtárgyalására.
  g./ Felvilágosítást kérhet a Szövetség bármely tevékenységéről. Erre a Szövetség 30 napon belül válaszolni köteles.
  h./ Kifogást emelhet a Szövetség valamely határozata ellen a Szövetség elnökénél, elnökségénél, közgyűlésénél, végül a bíróságnál.
  i./ Igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait, kiadványain feltüntetheti a szövetségi tagságot.

  (2) A Szövetség rendes tagjának kötelezettségei
  a./ A Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által hozott határozatoknak a betartása, betartatása.
  b./ A szövetségi célkitűzések megvalósulásának segítése.
  c./ A Szövetség anyagi forrásainak gyarapítása, a takarékos gazdálkodás segítése, a Szövetség vagyonának megóvása.
  d./ Az élő és élettelen természeti értékek védelme.
  e./ A természetjárás ágazatainak népszerűsítése.
  f./ A természetjáró diákok segítése.
  g./ A tagdíj megfizetése a Tagdíjfizetési Szabályzat alapján történik.

  13.§ A pártoló tagok jogai és kötelezettségei
  (1) A Szövetség pártoló tagjainak jogai
  a./ Javaslatokat tehet a Szövetség működésével kapcsolatban.
  b./ Javaslatokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szervezeteit, valamint a természetjáró mozgalmat érintő kérdések megtárgyalására.
  c./ Választható a Szövetség szakbizottságaiba.
  d./ Részt vehet a Szövetség közgyűlésén, rendezvényein és igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait.

  2) A Szövetség pártoló tagjainak kötelezettségei
  a./ A Szövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség által hozott határozatok betartása.
  b./ A természetjárás népszerűsítése.
  c./ A vállalt hozzájárulás megfizetése.

  14.§ A Szövetség tiszteletbeli elnökének, tagjának jogai, kötelezettségei
  (1) A tiszteletbeli elnök, tag jogai
  a./ Tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén, és a választása szerinti szakbizottság munkájában.
  b./ Javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint szerveinek működésével kapcsolatban.
  c./ Javaslatokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit, valamint a természetjárást érintő kérdések megtárgyalására.

  (2) A tiszteletbeli elnök, tag kötelezettségei
  a./ A Szövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség vezető testületéi által hozott határozatok betartása.
  b./ A természetjárás népszerűsítése.

  15.§ A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség szervei
  (1) A közgyűlés.
  (2) Az elnökség.
  (3) A Felügyelő Bizottság.
  (4) A Fegyelmi és etikai Bizottság.
  (5) Az elnökség által létrehozott szakági és egyéb bizottságok.

  16.§ A közgyűlés összehívása
  (1) A Szövetség rendes közgyűlését évente május 31-ig kell összehívni. Az összehívásról az elnökség gondoskodik, mely 15 nappal a közgyűlés időpontja előtt juttatja el a napirendi pontoknak megfelelő anyagokat a rendes tagok, szavazásra jogosultak részére.
  (2) A közgyűlés nyilvános, megfigyelőként bárki részt vehet rajta. A közgyűlés a Szövetség döntéshozó szerve.

  17.§ A közgyűlés összetétele, a közgyűlésen résztvevők szavazati joga.
  (1) A Szövetség rendes tagjai:
  Szavazati joguk:
 • a rendes tag 100 fő vagy az alatti taglétszáma esetén 1 szavazati jog/rendes tag

 • a rendes tag 101 fő vagy a feletti összes taglétszáma esetén +1 szavazati jog minden megkezdett 100 fő után.

 • (2) Az elnökség tagjai, szavazati jog nélkül.
  (3) A Felügyelő Bizottság képviselője, szavazati jog nélkül.
  (4) A Fegyelmi és etikai Bizottság képviselője, szavazati jog nélkül.
  (5) Meghívottként, tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlésen az elnökség által meghívottak, szavazati jog nélkül.

  18. § A közgyűlés határozatképessége
  (1) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van.
  (2) A rendes tag esetében szavazati joggal a rendes tag képviselője rendelkezik. A rendes tagnak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig be kell jelentenie azt a személyt, aki képviselőként a rendes tagot képviseli.
  (3) Ha a közgyűlés az eredetileg meghirdetett kezdési időpontjától számított fél órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és 30 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés, ha nem az eredeti közgyűlés napján kerül megtartásra, akkor az új közgyűlési időpontról a tagoknak ismételt meghívót kell küldeni, illetve az időpontot a Szövetség a honlapján is közzé teszi.
  Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

  19.§ A közgyűlés rendje
  (1) A közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.
  (2) A közgyűlésnek tárgyalnia kell az alábbi napirendi pontokat:
 • a Szövetség tevékenységéről szóló beszámolót,

 • a Szövetség előző évi gazdálkodásáról szóló beszámolót,

 • a Felügyelő Bizottság beszámolóját,

 • a Fegyelmi és etikai Bizottság beszámolóját,

 • a közhasznúsági jelentést.


 • 20.§ A közgyűlés hatásköre
  (1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  a./ Az Alapszabály elfogadása és módosítása. b./ A közhasznúsági jelentés elfogadása. c./ Az elnökség, a Felügyelő Bizottság, valamint a Fegyelmi és etikai Bizottság éves beszámolójának elfogadása.
  d./ A Szövetség más szövetséggel való egyesülésének, szétválásának, vagy feloszlásának kimondása.
  e./ A 22. § (1) bekezdésében foglalt tisztségviselők megválasztása.
  f./ A tiszteletbeli elnök megválasztása.
  g./ Szövetségi elismerések létrehozása, megszüntetése.
  h./ Az elnökségi határozatok elleni jogorvoslati kérelmek elbírálása.
  i./ Mindazok a kérdések, amelyeket Időközben a jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetve, amelyeket a közgyűlés határozott, vagy határozatlan időre a saját hatáskörébe von.
  j./ A tagdíj mértékéről való döntés.
  (2) Dönt minden olyan kérdésben, amelyet valamely tag legalább 30 nappal a közgyűlés összehívása előtt az elnökségen keresztül a közgyűlés elé terjeszt.

  21.§ A közgyűlés határozathozatala
  (1) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel (50 % +1 szavazat) hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt el kell vetni.
  (2) a./ A 20. § (1) bekezdés a./ pontjai esetében a határozat meghozatalához a közgyűlésen jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége. Ugyancsak a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges valamely hatáskörnek a közgyűlés hatáskörébe vonásához.
  b./ A 20. § (1) bekezdés d./ és k./ pontja esetében a határozat meghozatalához a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges.
  (3) a./ A közgyűlés titkos szavazással választja a Szövetség 22. § (1) bekezdésében meghatározott tisztségviselőit, ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza.
  b./ A titkos szavazás szavazólappal történik, és előtte legalább 3 tagú Szavazatszámláló Bizottságot kell választani a választási szavazatok összesítésére.
  c./ Egy jelölt esetén a választás nyílt szavazással is történhet, ha a közgyűlés résztvevőinek kétharmada ehhez hozzájárul.
  d./ A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha a szavazásra jogosultak többsége - bármely szavazásra jogosult kezdeményezése alapján - nyílt szavazással ezt kéri.
  (4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a Szövetség elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott szavazásra jogosult hitelesíti. A jegyzőkönyv nyilvános, abba a Szövetség bármely tagja betekinthet, illetve sokszorosítási költség ellenében arról másolatot kaphat.
  (5) A Szövetség közgyűlése nyilvános.
  (6) A közgyűlésen az elnöki teendőket a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén a Szövetség alelnöke vagy az elnökség által felkért személy látja el.

  22.§ A tisztségviselők megválasztása
  (1) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:
  a./ Az elnök.
  b./ Az alelnök.
  c./ Az elnökség tagjai.
  d./ A Felügyelő Bizottság vezetője és tagjai.
  e./ A Fegyelmi és etikai Bizottság vezetője és tagjai.
  (2) A Szövetség tisztségviselőit a közgyűlés három évre választja.
  (3) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatok többségét megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges szavazatszámot, újabb választási fordulót kell tartani.
  (4) Két közgyűlés közötti időszakban az elnökség a kiváló tagok helyébe a testület eredeti létszámának legfeljebb 25 %-áig terjedően új tagokat választhat. Az így megválasztott személyeket a következő közgyűlés erősíti meg tisztségében.

  23.§ A szövetség rendkívüli közgyűlése
  (1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
  a./ Az elnökség kétharmados többségi határozata alapján.
  b./ Ha a rendes tagok egyharmada, vagy a közgyűlés szavazásra jogosultjainak kétharmada ok és cél megjelölésével kezdeményezi.
  c./ Ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli.
  d./ Ha az elnökség tagjainak több mint 25 %-a lemond, elhal, vagy a közgyűlés visszahívja.
  e./ Ha az elnök lemond, elhal, vagy a közgyűlés visszahívja.
  f./ Ha a Felügyelő Bizottság létszáma két főre csökken.
  (2) A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított egy hónapon belül össze kell hívni.
  (3) A rendkívüli közgyűlésre a Szövetség rendes közgyűlésére vonatkozó szabályai az irányadók.

  24.§ A Szövetség Felügyelő Bizottsága
  (1) A Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság egy vezetőből, legalább két tagból és póttagból áll.
  (2) A Felügyelő Bizottság tagjai a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek. A Bizottságnak nem lehet vezetője, vagy tagja a Szövetséggel munkaviszonyban álló, a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá az a személy, aki a Szövetség elnökségének tagjával, illetve a Szövetségnél munkaviszonyban lévő, vagy gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói. A Felügyelő Bizottság elnökének, tagjának az a nagykorú személy választható,
 • akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

 • akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok nem áll fenn.

 • (3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
  a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a Szövetség döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
  b) a Szövetséggel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
  c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve<
  d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
  (4) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, amelyről a Szövetség elnökségét tájékoztatja. A Felügyelő Bizottság évente legalább kétszer ülésezik, mely legalább két tag jelenléte esetén határozatképes, de ebben az esetben a döntéshozatalhoz a két tag egyetértése szükséges. A Felügyelő Bizottságot a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze igazolható módon, a bizottsági tagok részére postai vagy elektronikus levelezés útján küldött meghívóval.
  A meghívónak tartalmaznia kell
 • a Felügyelő Bizottság ülésének helyét,

 • idejét,

 • a napirendet. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

 • A meghívót a Felügyelő Bizottság ülésének dátumát legalább 8 nappal megelőzően kell a Felügyelő Bizottság tagjainak megküldeni.
  Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően a Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság ülésének napirendi pontjára javaslatot tehessenek. A Felügyelő Bizottság tagjai indoklással a Felügyelő Bizottság ülésén is kérhetik a napirend kiegészítését. Ebben az esetben a napirend kiegészítéséről egyszerű szótöbbséggel határozhat a Felügyelő Bizottság.
  A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak. Zárt ülés elrendeléséről, vagy napirendi pont zárt tárgyalásáról kizárólag a személyiségi jogok védelmében, illetve adatvédelmi okokból a levezető elnök jogosult dönteni.
  (5) A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyvet az ülésen jelenlévő felügyelő bizottsági tagok írják alá. A jegyzőkönyv adattartalmára 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 43. mellékletében foglaltak irányadók. A Felügyelő Bizottság ülésén a határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
  (6) A Felügyelő Bizottság döntéseit határozatba kell foglalni. A határozatokat a Határozatok Tárában kell nyilván tartani. A Határozatok Tára oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Felügyelő Bizottság döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A határozatokról a tagokat és az érintetteket a Szövetség székhelyén, a tagok által hozzáférhető helyen történő kifüggesztéssel, valamint a Szövetség honlapján történő közzététellel és a tag által erre a célra megadott e-mail címre történő megküldéssel tájékoztatni kell.
  (7) A Felügyelő Bizottság feladatai:
  a. / A Szövetség pénz- és vagyonkezelésének, könyvelésének, valamint éves mérlegének vizsgálata.
  b. / A társadalmi - nonprofit - szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése.
  (8) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szövetség tisztségviselőitől tájékoztatást kérni.
  (9) Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság vezetője tájékoztatni köteles a Szövetség elnökét és alelnökét. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetve a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
  (10) Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság vezetője a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot, vagy rendellenességet állapít meg, a jegyzőkönyvben felhívja a figyelmet annak megszüntetésére.
  (11) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban megállapított határidő elteltétől számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
  (12) Ha a kifogásolt eset fennállását a Szövetség elnöksége nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat nem vezetett eredményre, a Felügyelő Bizottság a hatályos törvény szerint jár el.
  (13) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni.

  25.§ A Szövetség elnöksége
  Az elnökség a szövetség ügyvezető szerve. Az elnökség létszáma 5 fő.
  (1) Az elnökség összetétele:
 • elnök

 • alelnökét

 • elnökségi tagok


 • (2) Az elnökség hatásköre:
  a./ A Szövetség tevékenységét két közgyűlés között az elnökség irányítja. Az elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi operatív kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörébe tartoznak.
  b./ Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja.
  c./ Az elnökségi üléseket a Szövetség elnöke, vagy alelnöke hívja össze.
  Az elnökségi ülés napirendi pontjait az elnökségi tagok legalább egy héttel az ülés előtt írásban megkapják.
  d./ Az elnökség ülései nyilvánosak. Időpontjukat az elnökség legalább 3 nappal előbb a Szövetség honlapján közzéteszi.
  Az elnökség feladata és hatásköre:
  1./ Két közgyűlés között a vezetési, szervezési, szakmai és gazdasági ügyek vitele.
  2./ Szakbizottságok vezetőinek és tagjainak megválasztása.
  3./ A Szövetség éves költségvetésének elkészítése.
  4./ A Szövetség gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján nyilvánosságra hozza.
  5./Az elnökség a tevékenységéről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni.
  6./ Az elnökség munkaterv alapján dolgozik. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz.
  7./ Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelesség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

  26. § A Szövetség szakbizottságai
  A Szövetség állandó és ideiglenes bizottságai:
  (1) Az elnökség egyes szakfeladatok ellátására állandó, vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre, illetve referenseket jelölhet ki.
  (2) A bizottságok és referensek feladatait, illetve hatáskörét a Szövetség elnöksége határozza meg.
  (3) A bizottságok véleményezési, javaslattételi, szervezési és intézkedési joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre létrehozták őket.

  27.§ A Szövetség tisztségviselői
  A Szövetség elnöke
  (1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét.
  (2) Az elnök feladata és hatásköre:
  a./ Az elnökség üléseinek összehívása, vezetése.
  b./ A Szövetség képviselete.
  c./ Az Alapszabály, a közgyűlés és a testületi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése.
  d./ A szövetségi testületek és referensek munkájának figyelemmel kísérése.
  e./ A hírközlő szervek tájékoztatása a Szövetség tevékenységéről.
  f./ Kapcsolattartás más szövetségekkel, a tagszervezetekkel, az állami, a társadalmi és a sportszervekkel.
  g./ Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása.
  h./ Döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Szövetség közgyűlésének hatáskörébe.
  i./ Mindazon feladatok ellátása, amelyeket a jogszabály, az Alapszabály, illetve a közgyűlés a hatáskörébe utal.
  (3) Az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket magának fenntartott.
  (4) Az alelnökkel kialakított munkamegosztás szerint ellátja egyes szakterületek irányítását és felügyeletét.
  (5) Az elnök a képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Szövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja azzal a megkötéssel, hogy csak a feladat ruházható át, a felelősség nem.

  28.§ A Szövetség alelnöke
  (1) A Szövetség hivatali - adminisztratív teendőinek irányítója az alelnök.
  (2) Az alelnök feladatai és hatásköre:
  a./ Az elnökkel és a többi tisztségviselővel együttműködve összehangolja a Szövetség tevékenységét, biztosítja az Alapszabály szerinti működés feltételeit.
  b./ Szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását.
  c./ Előkészíti, összehívja és vezeti az elnökség üléseit.
  d./ Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol.
  e./ Önnálóan képviseli a Szövetséget, illetve felhatalmazás alapján helyettesít más tisztségviselőt.
  f./ Gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről, a határozatok nyilvántartásáról és közzétételéről.
  g./ Előkészíti és jóváhagyásra beterjeszti a Szövetség munkatervét, üléstervét, esemény naptárát, költségvetését.
  h./ Gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről.
  i./ Figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását.
  j./ Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyet a Szövetség közgyűlése, vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
  (3) Az alelnök tevékenységéről az elnökségnek számol be.
  (4) Az alelnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén megbízás alapján az elnökség más tagjai helyettesítik.

  29. § A Szövetség működésének nyilvánossága
  (1) Közhasznú tevékenység
  A Szövetség rögzíti, hogy a törvényben és a jelen Alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységeket folytatja, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból. A szolgáltatások igénybevételének módjáról és lehetőségeiről szóló tájékoztatót a Szövetség honlapján hozza nyilvánosságra. Honlapján teszi közzé továbbá a Szövetség az éves beszámolóját a közhasznúsági melléklettel együtt. Ezen túl a Szövetség köteles az éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az Ectv. szerint meghatározott módon letétbe helyezni, így elősegítve, biztosítva a beszámoló és a közhasznúsági melléklet közlésének nyilvánosságát.

  (2) Közgyűlések, elnökségi ülések nyilvánossága, határozatok közzététele
  a./ A Szövetség közgyűlései nyilvánosak.
  b./ A közgyűlési határozatok közzététele a Szövetség honlapján történik.
  c./ A közgyűlési határozatokat a határozatban érintettekkel a Szövetség elnöksége köteles írásban 15 napon belül közölni.
  d./ Az elnökség ülései nyilvánosak.
  e./ Az elnökségi határozatokat a Szövetség a honlapján, vagy a szövetségi hirdető táblán teszi közzé.
  f./ Az elnökségi határozatokat a határozatban érintettekkel 15 napon belül köteles írásban közölni.
  g./ A Szövetség a közgyűléseken, valamint az elnökségi üléseken hozott határozatokról olyan nyilvántartást vezet, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.

  (3) Iratbetekintés
  a./ A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet és saját költségére másolatot készíthet a Szövetség székhelyén, előzetes egyeztetés alapján, minden hónap első ügyfélfogadási napján.

  30.§ Összeférhetetlenségi szabályok
  (1) A döntéshozó szerv, a felügyelő szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján.
  a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
  b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
  (2) A közhasznú szervezet megszűnését követően három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetőt tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
  a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
  b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
  c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
  d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
  A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

  31. § A Szövetség gazdálkodása és vagyona
  (1) A Szövetség éves költségvetése alapján - az egyesületekre vonatkozó számviteli és pénzügyi előírások szerint - gazdálkodik, gazdálkodásáról zárszámadást készít.
  (2) A Szövetség bevételei:
  a./ tagszervezeti tagdíjak,
  b./ magán-és jogi személyek támogatásai,
  c./ alapítványok adományai, pályázatok bevételei,
  d./ rendezvények bevételei,
  e./ pártoló tagok pénzbeli hozzájárulásai,
  f./ a Szövetség által kiszabott pénzbüntetések, kártérítések és késedelmi kamatok,
  g./ reklámtevékenységből származó bevételek,
  h./ intézményi háttér működéséből származó bevételek,
  i./ állami támogatás,
  j./ gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek,
  k./ egyéb bevételek.
  (3) A Szövetség kiadásai:
  a./ túrák, táborok, versenyek, egyéb rendezvények költségei,
  b./ képzési, továbbképzési, tanfolyami kiadások,
  c./ tisztségviselők, technikai személyzet, pénzügyi és gazdasági szakemberek, adminisztrátorok bérjellegű kiadásai és költségtérítései,
  d./felszerelések, eszközök, anyagok beszerzési költségei,
  e./ létesítmény-fenntartási költségek,
  f./ a vállalkozási-gazdasági tevékenység kiadásai,
  g./ adóterhek.

  (4) A Szövetség vagyona:
  a./ pénzeszközök (készpénz, folyószámlán lévő összeg, lekötött bankbetét),
  b./ készpénzre szóló követelés,
  c./ alapítói vagyon,
  d./ értékpapír, értékcikk,
  e./ ingó- és ingatlan vagyon.
  (5) A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért a befizetett tagdíjon túlmenően saját vagyonukkal nem felelnek.
  (6) A Szövetség tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdálkodási tevékenységét és ebből származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos rendeletek alapján végzi. A Szövetség gazdálkodása nyílt, abba kérésre bármely tag betekinthet.
  A Szövetség közhasznú célja szerint tevékenységét az alábbi tevékenységi körökben fejtheti ki (TEÁOR 08):
 • 9312 Sportegyesületi tevékenység

 • 9319 Egyéb sporttevékenység

 • 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

 • 5811 Könyvkiadás

 • 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

 • 5819 Egyéb kiadói tevékenység

 • 4299 Egyéb m.n.s. építés

 • 4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

 • 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

 • 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

 • 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 • 8551 Sport, szabadidős képzés

 • 8559 M.n.s. egyéb oktatás

 • 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

 • A Szövetség a TEÁOR 08 szerinti 5811, 5814, 5819 tevékenységet és a 4791, 4799 tevékenységet az Alapszabály 7. § (3) bekezdés e./ pontja szerinti feladata ellátása során végzi.
  A Szövetség a TEÁOR 08 szerinti 4299 tevékenységet az Alapszabály 7. § (3) bekezdés d./ pontja szerinti turista úthálózat karbantartási feladata során végzi.
  A Szövetség a TEÁOR 08 szerinti 5520 tevékenységet az Alapszabály 7. § (3) bekezdés f./ pontja szerinti feladat ellátása során, nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésével végzi.
  A Szövetség a TEÁOR 08 szerinti 7490 szerinti tevékenységet az Alapszabály 7. § (3) bekezdés d/ pontja szerinti térképkészítési feladata ellátása során végzi.
  A Szövetség a TEÁOR 08 szerinti 8551, 8559 szerinti tevékenységet az Alapszabály 7. § (3) bekezdés c./ pontja szerinti feladata ellátása során végzi.
  (7) A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenysége:
  a./ A Szövetség céljai megvalósítása, működési feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat.
  b./ A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet a következő tevékenységi körökben fejthet ki (TEÁOR 08):
 • 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás

 • 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 • 7140 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

 • A felsorolt tevékenységeket kizárólagosan a Szövetség céljával összhangban és annak alárendelve végzi a Szövetség.
  A felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos esetleges engedélyezési, illetve bejelentési kötelezettségeknek a Szövetség köteles eleget tenni.
  (8) A vállalkozásokból származó nyereség nem osztható fel, azt a Szövetség teljes egészében az alapszabályában meghatározott feladatainak ellátására fordítja.

  32.§ A Szövetség megszűnése
  (1) A Szövetség megszűnik, ha:
  a./ a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott közgyűlési határozata kimondja,
  b./ a megyei bíróság feloszlatja,
  c./ más egyesülettel egyesül,
  d./ a megyei bíróság megállapítja a megszűnését.

  33.§ Záró rendelkezések
  (1) A Szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a természetjárással, illetve a Szövetség tevékenységével összefüggésben egymás között keletkezett vitás ügyeikben mindaddig nem fordulnak bírósághoz, vagy egyéb hatósághoz, amíg a vitás ügyeket a Szövetség illetékes egyeztető (vagy fegyelmi) bizottsága nem tárgyalta.
  (2) A fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályokat a Szövetség Fegyelmi Szabályzata tartalmazza.
  (3) A Szövetség alapszabályában, illetve szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére az elnökség jogosult.
  (4) Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között az ügyvezető és döntéshozó szerv bármely kérdésben határozatot hozhat.

  ZÁRADÉK

  Az Alapszabályt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 1991. február 2-án elfogadta.

  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetséget, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 964./91. sz. alatt nyilvántartásba vette.

  Fenti Alapszabályt a 2023. szeptember 01-i közgyűlés jelen formájában módosította és elfogadta.

  Miskolc, 2023. szeptember 01.
  Török István
  elnök


  Pdf formátumban